CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT+BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT

Chuyên đề gồm :

- Nhận biết màu sắc, trạng thái của một số chất thường gặp

- Nhận biết các chất khí

- Nhận biết ion dương (cation)

- Nhận biết ion âm (anion)

- Bài tập vận dụng + đáp án

Download : Nhận biết hóa chất (lý thuyết+bài tập)

Đánh giá tài liệu:

Bình luận